Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), η οποία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ορίζουμε με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία «ΑΡΣΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία). Η Εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων, των πληροφοριών και της εχεμύθειας Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστοτόπου μας ή με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και σε ποιές περιπτώσεις;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που ρητά περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και ορίζεται ανά περίπτωση και ο χρόνος διατήρησης τους.

 

Συμπλήρωση φόρμας ιστορικού από πελάτες

Γίνεται συλλογή προσωπικών, οικογενειακών, αλλά και ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία του απαραίτητου ιατρικού ιστορικού. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης και διατηρούνται για δέκα (10) έτη.

 

Αποστολή βιογραφικού από υποψήφιους συνεργάτες

Γίνεται συλλογή και αποθήκευση των βιογραφικών σημειωμάτων με σκοπό την εύρεση των κατάλληλων συνεργατών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη επικοινωνία στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη μιας θέσης και διατηρούνται για δέκα (10) έτη.

 

Συνεργασία με την Εταιρεία

Γίνεται συλλογή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης εργασίας, συνεργασίας ή συμφωνητικό έργου με την Εταιρεία όπως ορίζουν οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.). Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται και σε άλλους νόμιμους παραλήπτες (π.χ. κρατικοί και ασφαλιστικοί φορείς, εφορία, εξουσιοδοτημένα λογιστικά γραφεία, κτλ.) και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις.

 

Επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω email, ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Επιλέγοντας να γίνει εφικτή η επικοινωνία με την Εταιρεία μας με σκοπό την ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας ή μια πιθανή συνεργασία, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην φόρμα επικοινωνίας: το όνομα του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για πέντε (5) έτη.

 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διασφαλίζει πως οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. 

Η Εταιρεία μας ρητά δηλώνει πως διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Η Εταιρεία μας μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα πληροφοριακά του συστήματα και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από τον νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο σκοπός αυτής της κοινοποίησης αφορά τις περιπτώσεις της καταπολέμησης της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της ιστοσελίδας, την ανάληψη νομικής δράσης, ή σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας.

 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συνεχώς θα βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Σκοπός όλων αυτών των μέτρων είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης. 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Ετ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (info@arsi.gr). Η Εταιρεία θα προβαίνει σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας, στην ολοκλήρωση του αιτήματος.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.